roční výcvik pro lektory mindfulness ve vztazích (RMT)

získáte kvalifikaci lektora mindfulness

Srdečně Vás zveme do ročního výcviku pro lektory Relational Mindfulness Training (RMT)Výcvik zahrnuje sedm víkendových setkání a jedno pětidenní setkání o celkovém počtu 130 prezenčních hodin.

Absolvováním výcviku získáte kvalifikaci pro vedení osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT). Osvojíte si také dovednosti pro vedení všech základních praxí mindfulness (všímavosti) a laskavosti a naučíte se facilitovat porady a diskuse.

Tento výcvik bude již třetím úspěšně realizovaným lektorským výcvikem RMT. Jako absolventům lektorského výcviku Vám nabídneme nejen možnost tento program učit, ale stát se jeho spolutvůrci a pomoci nám tento program dále vylepšovat a šířit ho do dalších oblastí (základní vzdělávání, klinické prostředí, apod.) i regionů.

Výcvik bude probíhat v Ekocentru Loutí, které je situováno do krásné přírodu u Slapské přehrady (cca 35 Km od Prahy). První setkání bude zahájeno v pátek 17. 10. 2025 v 18:00. 

Skupina je omezena na 18 lidí.  

Pro závazné přihlášení se stačí zaregistrovat prostřednictvím formuláře na konci této stránky, na základě toho Vás vyzveme k úhradě  15 % zálohy z celkové ceny kurzu. Po uhrazení zálohy budete mít rezervované místo.

Lektoři a supervizoři výcviku

Výcvikem Vás provedou dva hlavní autoři RMT Ing. Marek Vich, Ph.D. a Ing. Jan Burian, Ph.D., kteří oba RMT založili a aktivně rozvíjeli od roku 2015. Na výcviku bude asistovat Robert Kučera. Společně takto budeme školit již třetí běh lektorského výcviku. V našem lektorském týmu se kloubí zkušenosti z tisíců proškolených lidí, stovek workshopů a desítek osmitýdenních kurzů. Máme hojné zkušenosti se školeními pro širokou veřejnost, učitele a studenty (VŠ, SŠ i MŠ), zaměstnance a manažery i lidé v pomáhajících profesích. Máme radost, že v rámci tohoto ročního výcviku Vám můžete nabídnout a předat to nejlepší z našich lektorských dovedností i osobní praxe.

Pokud chcete vědět více o konkrétním lektorovi, klikněte na jeho obrázek. 

Co si z výcviku odnesete

Získáte kvalifikaci a plné znalosti pro vedení  osmitýdenního kurzu RMT.  Získáte bohatou podporu formou pravidelných nácviků všech praxí obsažených v kurzu, podrobných lektorských skript a individuálních supervizí.

Osvojíte si nezbytné základy i vytváření a vedení kratších kurzů všímavosti zaměřených na individuální praxi.

Osvojíte si účinné metody pro všímavé vedení porad a diskusí.

Podstatně prohloubíte praxe laskavosti k druhým (loving-kindness meditation) a k sobě (self-compassion meditation).

Prohloubíte schopnost empatie a řešení konfliktů ve skupině. Upevníte své sebevědomí ve společnosti. Prozkoumáte a pochopíte vzorce a automatické reakce, které ovlivňují vaše jednání v mezilidských vztazích.

Budete schopni vést druhé vlastním příkladem, odpovídat na individuální potřeby účastníků a efektivně facilitovat skupinu.

Podpoříte a stabilizujete svoji osobní praxí všímavosti.

Relational Mindfulness training

mindfulness a laskavost rozvíjíme přímo v komunikaci s druhými

Na výcviku Vám poskytneme znalosti a kvalifikaci pro vedení osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT), který má vědecky ověřené příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT pomáhá lidem lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině. Svým hlavním zaměřením na rozvoj všímavosti v mezilidské interakci je RMT v celosvětovém měřítku zcela unikátním programem. Na kurzech RMT vedle klasických meditací mindfulness a laskavosti umožňujeme lidem kultivovat mindfulness během dialogu ve dvojicích i ve skupině a díky tomu je snadnější zachovat si a dále rozvíjet hlavní benefity praxe mindfulness jako snížení stresu či zlepšení pozornosti v džungli každodenních interakcí. 

jaké praxe se naučíte vést

Vedení základních meditací mindfulness “chvilka pro sebe”, body-scan, meditace dechu, praxe myšlenek & emocí, meditace v chůzi pro zvládání denních stresových situací a psychické uvolnění.

Vedení meditací laskavosti a sebelaskavosti vhodné pro rozvoj vnitřního bezpečí, psychické  stability a přátelského postoje k sobě i druhým.

Vedené praxí rekapitulace a vděčnosti pro mentální úklid za náročným dnem.

Vedení základních praxí mindfulness ve dvojicích a v komunikaci (tzv. všímavý dialog),  které lidem pomáhají lépe naslouchat i vyjadřovat sami sebe a více se uvolnit v přítomnosti druhých.

Vedení pokročilých praxí ve dvojicích, které lidem pomáhají emočně se otevřít druhým a přitom se cítit bezpečně a sebevědomě.

Vedení všímavých dynamických kruhů a vděčnosti ve skupině, které lidem pomáhají zvýšit bdělost, laskavost a emoční otevřenost ve skupině.

Vedení praxí zaměřených na hledání a ukotvování motivace do meditační praxe.

vedení všímavých her ve skupině sloužících jako efektivní energizery (zvýší energii ve skupině, když je potřeba) i přirozený rozvoj všímavosti (velmi vhodný i pro mladší publikum).

Naučíte se také udělovat nabídky a instrukce pro neformální rozvoj všimavosti a laskavosti v běžných každodenních situacích.

Obsah výcviku

1) PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ:

Sedm víkendových setkání + jedno pětidenní setkání (celkem 130 hodin) na nichž se postupně zaměříme na všechna klíčová témata související s rozvíjením všímavosti a plně Vás vybavíme pro vedení vlastního kurzu.

Detailně probereme a prakticky nacvičíme všechny prvky základního RMT kurzu. Hlavní část nácviku bude probíhat v menších pracovních skupinách (většinou po třech až pěti lidech), ve kterých budete praxe vést a zároveň si budete dávat vzájemnou zpětnou vazbu. Budete také mít možnost vést jednotlivé praxe před celou skupinou a dostávat zpětnou vazbu. Jedná se o tyto praxe:

  • Základní i pokročilé praxe rozvoje všímavosti ve dvojicích (tzv. všímavý rozhovor v jeho nejrůznějších variacích, včetně nácviku všech druhů instrukcí a mikro-praxí, které mají za cíl pomáhat účastníkům rozvíjet všímavost).

  • Praxe rozvoje všímavosti ve skupině (dynamický kruh, rozvoj vděčnosti ve skupině, diskuse a všímavé hry ve skupině).

  • Individuální meditace (základní meditace “chvilka pro sebe”, body-scan, praxe dechu, praxe vnímání myšlenek a pocitů, praxe laskavosti k sobě, praxe laskavosti k druhým, všímavá chůze, rekapitulace, zkoumání motivace do praxe).

V kurzu za také zaměříme na stěžejní části pokročilého RMT (analýza a sdílení osobních potřeb a postojů, zkoumání hranic ve vztazích, pokročilé meditace přátelství, pokročilé dynamické kruhy).

Zaměříme se také na cvičení, která se objevují v klasických programech všímavosti (MBSR, MBCT apod.). Důraz také bude kladen na vedení základních i pokročilých praxí přátelství (laskavosti a sebe-laskavosti).

Dostanete základ i v oblasti teorie: vědecký výzkum mindfulness, využití mindfulness v organizacích a firmách, propojení všímavosti a psychoterapie, buddhistické kořeny mindfulness, atd.

 

2) VEDENÍ VLASTNÍHO WORKSHOPU A KURZU:

Součástí výcviku bude uspořádání a následná supervize samostatného 2-hodinového workshopu. Záznam z workshopu bude nahrávaný, na základě náhrávky obdržíte zpětnou vazbu od ostatních účastníků výcviku.

Pro získání lektorské kvalifikace dále povedete vlastní osmitýdenní RMT kurz. Tuto podmínku je třeba splnit do konce roku 2025. V průběhu vedení kurzu bude nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny 2000 Kč / h, což činí celkem 6000 Kč za 3 hodiny).

 

3) ABSOLVENTSKÁ PRÁCE:

Součástí výcviku bude zpracování absolventské práce, která bude zaměřena na reflexi vlastní zkušenosti s vedením jednotlivých praxí a workshopů, bude mít rozsah 8 – 18 normostran.

 

4) DALŠÍ PRVKY VÝCVIKU:

Zásadní součástí výcviku je vlastní pravidelná (a ideálně každodenní) meditační praxe. Základní literaturou pro všechny účastníky bude výběr kapitol z manuálu “Teaching mindfulness” pro profesionální učitele Mindfulness. Dále Vám doporučíme několik knih ke studiu, z kterých si sami vyberete.

Součástí výcviku je i setkávání ve dvojicích (alespoň on-line) pro společnou praxi a reflexi kurzu v období mezi setkáními celé skupiny. Ocekáváme také, že do získání lektorské kvalifikace absolvujete alespoň jedno týdenní meditační ústraní (kvalitní ústraní rádi doporučíme). Doporučenou součástí kurzu je vedení deníku.

Harmonogram

Termíny a témata výcviku

VÍKEND 1 | ÚVOD DO RMT | 17. – 19. 10. 2025 | Úvod do smyslu, struktury i praxí RMT. Seznámení a ve skupině. Sdílení záměru, očekávání a potřeb v rámci lektorského výcviku. Zásady zpětné vazby. Nácvik základních meditací v pracovních skupinách.

VÍKEND 2 | RMT A PRÁCE S TĚLEM | 21. – 23. 11. 2025 |  Nácvik meditace body-scan a základní meditace v pracovních skupinách. Představení praxe sebelaskavosti. Sdílení a propojení ve skupině, rozvoj vděčnosti. Všímavé procházky a hry.

VÍKEND 3 | MINDFULNESS V KOMUNIKACI A SEBE-LASKAVOST | 12. – 14. 12. 2025 | Opakování základních meditací ve velké skupině. Nácvik vedení meditace sebelaskavosti v pracovních skupinách. Nácvik vedení všímavého rozhovoru v pracovních skupinách. Představení praxe laskavosti k druhým. Sdílení a propojení ve skupině. 

VÍKEND 4 | LASKAVOST K DRUHÝM A VEDENÍ WORKSHOPŮ | 16. – 18. 01. 2026 | Nácvik praxe laskavosti k druhým v pracovních skupinách. Nácvik základních praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Příprava vedení vlastních workshopů.

VÍKEND 5 | POKROČILÉ PRAXE MINDFULNESS V KOMUNIKACI | 06. – 08. 03. 2026 | Nácvik pokročilých  praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Nácvik dynamického kruhu. Nácvik meditací ve velké skupině. Propojení všímavosti a terapie.  Příprava vedení vlastních workshopů.  

VÍKEND 6  | MINDFULNESS VE SKUPINĚ A HLUBŠÍ MEDITAČNÍ PRAXE  | 15. – 19. 04. 2026 (prodloužený víkend) |Hlubší rozvoj lektorských dovedností. Tři úrovně všímavosti ve vztazích. Nácvik individuálních meditací, všímavého rozhovoru i dynamického kruhu v pracovních skupinách i ve velké skupině. Hlubší meditační práce. Všímavé hry a procházky.

VÍKEND 7 | SUPERVIZE WORKSHOPŮ A PŘÍPRAVA VEDENÍ OSMITÝDENNÍHO KURZU | 15. – 17. 05. 2026 | Supervize vedených workshopů v pracovních skupinkách. Příprava vedení vlastního osmitýdenního kurzu. Nácvik pokročilých praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách.

VÍKEND 8 | SUPERVIZE OSMITÝDENNÍHO KURZU A ZAKONČENÍ VÝCVIKU | 04. – 06. 12. 2026 | Supervize vedených  kurzů (pro ty, kteří již kurz vedli). Motivace a podpora v roli lektora Mindfulness. Reflexe a zakončení lektorského kurzu.

Všechna setkání budou obsahovat úvodní i závěrečné reflexe formou rekapitulačních meditací, sdílení ve dvojicích i ve skupině, dobrovolné všímavé procházky a všímavé hry. I vedení těchto praxí postupně přenecháme účastníkům kurzu jako další formu rozvoje vlastních lektorských dovedností.

časové rozložení setkání

S výjimkou šestého setkání, které bude pětidenní budou mít všechna víkendová prakticky stejný časový harmonogram.

PÁTEK: 18:00 – 20:30 (nalaďovací a rekapitulační blok)

SOBOTA: 9:00 – 18:00 (Dop. blok 1: 9:00 – 13:00, Oběd + Pauza / dobrovolné aktivity: 13:00 – 16:00, Odp. blok: 16:00 – 18:00)

NEDĚLE: 9:00 – 13:00 (dopolední blok a zakončení víkendu)

Součástí programu jsou i dobrovolné části, jako společně ranní rozcvičky, po-obědové všímavé procházky nebo sobotní večerní aktivity.. Časový harmonogram se může v závislosti na povaze daného víkendového setkání drobně obměňovat, vždy ale děláme maximum pro to, abychom ho s přesností 15-30 minut dodrželi ve všech jeho částech.

Místo konání

Komfortní zázemí situované do krásné přírody poblíž Slapské přehrady.

Ekocentrum Loutí (Loutí 4, 252 08 Rabyně, kousek od Slapské přehrady)

Drobné pohoštění v ceně kurzu. Ubytování i stravu si účastníci hradí sami. Počítejte prosím s náklady cca. 2000 Kč za celý víkend. 

Podmínky

zápis do výcviku

Výcvik je otevřen všem, kteří splnili ALESPOŇ jednu z následujících vstupních podmínek:

1) Absolovovali některý ze základních kurzů všímavosti: RMT, MBSR, MBCT či jiný mindfulness-based program v odpovídajícím rozsahu. Lze i online.

2) Jsou alespoň 2 roky ve výcviku pro psychoterapeuty

3) Dlouhodobě se věnují meditaci všímavosti (vipassana, meditace vhledu apod.).

Absolvování základního kurzu RMT není podmínkou účasti, pokud jste ale tímto kurzem úspěšně prošli, máte nárok na slevu. V případě, že máte ohledně těchto podmínek nějaké nejasnosti nám napište nebo zavolejte dle kontaktních údajů níže.

získání lektorské kvalifikace

Pro získání lektorské kvalifikace pro vedení kurzů RMT bude potřeba:

  • Splnit docházku (přípustná absence, kterou není nutné nahradit jsou 2 výcvikové dny, další až 3 výcvikové dny bude možné nahradit na jiných doporučených akcích).

  • Vést dvouhodinový RMT workshop a pořídit z něj zvukový záznam (v případně nepříznivé covidové situace bude možné i online)

  • Poskytnout písemnou zpětnou vazbu na workshop (ze zvukového záznamu nebo osobní přítomnosti) alespoň 2 dalším účastníkům v kurzu

  • Vést vlastní základní osmitýdenní RMT kurz s minimálně šesti účastníky + absolvovat alespoň 3 supervize + získat a odevzdat zpětnou vazbu od účastníků tohoto kurzu 

  • Napsat absolventskou práci o rozsahu 8 – 18 normostran.

  • Absolvovat týdenní meditační ústraní (dle domluvy, v případně nepříznivé covidové situace bude možné absolvovat online).

Cena a přihlášení

ZÁKLADNÍ CELKOVÁ CENA ZA VÝCVIK: 66 000 Kč 

ZLEVNĚNÁ CENA ZA VÝCVIKU PRO ABSOLVENTY* RMT: 60 000 Kč 

Cena zahrnuje účast na všech osmi setkáních výcviku, výukové materiály (výuková skripta, nahrávky meditací), podporu na mailu či telefonu (vztahující se ke struktuře nebo praxím) po celou dobu trvání výcviku a drobné občerstvení.

*Zlevněné kurzovné se vztahuje pouze na úspěšné absolventy osmitýdenního programu Relational Mindfulness Training (RMT), případně na absolventy pokročilých kurzů RMT. 

Cena výcviku nezahrnuje náklady na ubytování a stravu. Počítejte tedy prosím s náklady cca 2000 Kč za celý víkend. 

Pro získání lektorské kvalifikace bude v průběhu vedení vlastních kurzů nutné absolvovat alespoň 3 hodiny supervize (na začátku, na konci a v průběhu kurzu) s jedním z lektorů kurzu (supervize jsou zpoplatněny sazbou 2000 Kč / h, což činí celkem 6000 Kč za 3 hodiny).

Rozložení plateb

Pro přihlášení do výcviku se stačí zaregistrovat přes náš rezervační formulář níže, na základě toho Vás vyzveme k úhradě zálohy 15 % převodem na náš účet.  Záloha zároveň slouží jako první platba za výcvik. Po uhrazení zálohy budete mít rezervované místo ve výcviku a my vám pošleme základní materiály pro přípravu na výcvik. Záloha není vratná.

K zaplacení dalších 35 % Vás vyzveme před zahájením kurzu do 31. 09. 2025.

Zbylých 50 % budeme potřebovat uhradit do 17. 12. 2025. 

Během první registrace tedy zaplatíte:

ZÁKLADNÍ CENA: 9 900 Kč (15% ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 66 000 Kč)

CENA PRO ABSOLVENTY RMT: 9 000 (15 % ZÁLOHA Z CELKOVÉ CENY 60 000 Kč)

Záloha není vratná. V případě, že za sebe do výcviku naleznete náhradu ji zle ale převést na nového účastníka.

V případě, že pro vás splácení v našich termínech bude nesnadné se můžete individuálně domluvit na rozložení do vyššího počtu splátek. 

Registrace do výcviku

marek.vich@mindfulnessclub.cz

+420 724 890 016

Možnost získání slevy

Úspěšní absolventi osmitýdenního kurzu RMT mají v rámci výcviku nárok na slevu 6 000 Kč z celého kurzovného. Absolvování základního kurzu RMT není podmínkou zápisu do lektorského výcviku, je ale nicméně tou nejlepší přípravou na jeho účast. Proto jeho absolvování odměňujeme slevou. Slevu je možné uplatnit kdykoliv do zahájení výcviku – to znamená, že pokud se teď zapíšete a zaplatíte klasicky plnou zálohu 9 900 Kč a poté v dalších měsících úspěšně absolvujete základní kurz, další platby za výcvik již budou zlevněné. Osmitýdenní kurz RMT můžete absolvovat u jakéhokoliv kvalifikovaného RMT lektora. Aktuálně vypsané výcviky pod RMT Academy najdete zde: